រៀនបង្កើតទីផ្សារអនឡាញ តាមវិធីសាស្រ្ត 4P

រយៈពេលសិក្សា ៖ ១២ សប្តាហ៍ (៣ ខែ)
មេរៀន ៖ ១៧

រៀនអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

ជីវិត ការងារ គ្រួសារ ជំនាញ ចំណង់ចំណូលចិត្ត អារម្មណ៍ផ្តោតអារម្មណ៍ ពេលវេលា អនាគត សុភមង្គល

រយៈពេលសិក្សា ៖ ៤ សប្តាហ៍
មេរៀន ៖ ១០

ចុះឈ្មោះទទួលបានថ្នាក់សិក្សាដោយមិនគិតថ្លៃ